دیجیتال http://www.imys.ir 2018-07-20T17:08:43+01:00 text/html 2018-07-04T11:18:14+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی نصاب رسمی تشکیل جلسات در مجمع عمومی فوق العاده http://www.imys.ir/post/17 <div align="justify"> مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.<br></div><div align="justify">بر اساس مستندات قانونی وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است :<br>یک : تقلیل سرمایه ( در اثر زیان های وارده ماده 65 لایحه یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه ( ماده 33 لایحه )<br>دو : تصویب ایجاد سهام ممتاز ( تبصره 2 ماده 24)<br>سه : تغییر در حقوق و امتیازات سهام ممتاز ( ذیل ماده 42 لایحه )<br>چهار : تبدیل سهام ( بانام به بی نام و بالعکس) ( ماده 43 به بعد لایحه )<br>پنج : انتشار اوراق قرضه ( مواد 55، 56 لایحه قانونی تجارت ) .<br>شش: تفویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام ( بند 9 ماده 60 و مواد 71، 69، 65،61 لایحه )<br>هفت : افزایش سرمایه شرکت ( مواد 55 و 56 لایحه ).<br>هشت : تصویب تغییر در سرمایه ( ماده 83 لایحه )<br>نه : تصویب تغییر در مواد اساسنامه ( ماده 83 لایحه )<br>ده : تصویب انحلال شرکت قبل از موعد ( ماده 83 لایحه قانونی ) یا در اثر زیان های وارده ( ماده 141 لایحه ).<br>یازده : تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام ( ماده 278 و 287).<br>شایان ذکر است، ثبت تغییرات شرکت ها منوط به تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی است. این تغییرات در صورتی امکان پذیر است که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> نصاب رسمی تشکیل جلسات در مجمع عمومی فوق العاده</b><br><br>به موجب ماده 84 لایحه ، در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر شوند. مثلاَ اگر صد سهم وجود دارد ، باید دارندگان 51 واحد از سهام حاضر شوند. منظور از دارندگان بیش از نصف سهام ، نصاب سرمایه ای می باشد نه عددی.<br>اگر در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد در دعوت دوم، حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، ضروری است. مثلاَ اگر کل سهام 100 باشد، باید دارندگان حداقل 34 سهم حاضر باشند.<br>جلسه دوم به شرطی رسمیت می یابد که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.<br>نکته : مجمع عمومی فوق العاده تنها تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس تا سه نوبت قابل دعوت است. اگر در دعوت دوم مجمع عمومی فوق العاده اکثریت مذکور حاصل نشد سهامداران برای بار سوم دعوت نمی شوند بلکه مجدداَ از نو و با نصاب جلسه اول باید دعوت شوند.<br>نصاب رسمیت جلسات :<br>دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.<br>دعوت دوم : بیش از یک سوم سرمایه که حق رای دارند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>نصاب تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده<br></b><br>به موجب ماده 85 لایحه ، تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده مانند مجمع عمومی موسس همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی خواهد بودو به عنوان مثال اگر 60 رای در مجمع عمومی فوق العاده حاضر باشد برای تصویب دستور جلسه به حداقل 40 رای نیاز داریم .<br>اگر موضوع جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده دو موضوع ذیل باشد، اتفاق آرا نیاز است :<br>1. تغییر تابعیت شرکت<br>2. افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهم ، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند.<br>&nbsp;</div> text/html 2018-07-04T10:30:38+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی نحوه گرفتن پروانه ی بهره برداری پرورش قارچ http://www.imys.ir/post/15 <b>نحوه ی صدور پروانه ی تاسیس پرورش قارچ</b><br><div align="justify">شرایط لازم برای صدور پروانه:<br>1-زمین :<br>در مرحله ی اول برای تولید قارچ باید زمین مناسب انتخاب شود و انتخاب مساحت زمین به میزان تولید شما بستگی دارد .<br>2-اب:<br>یکی از عوامل مهم در تولید قارچ وجود اب می باشد<br>3-انرژی :<br>با توجه به نوع طراحی مکان مورد نظر برای پرورش قارچ میزان مصرف انرژی متفاوت می باشد<br>4-موارد فنی :<br>شامل روش های فنی که در ساخت ،طراحی و بهره برداری استفاده می شود<br></div><div align="justify">1-تکمیل فرم تقاضای تاسیس<br>2-ارائه ی مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی<br>3-مدارکی که نشان دهنده ی مالکیت زمین می باشد به همراه نقشه<br>4-مکانی که برای تولید انتخاب می کنید باید فاصله ی مشخصی از دامداریها داشته باشد<br>5-ارئه ی گواهی مدیریت از امور اراضی<br>6-ارائه ی گواهی مبنی بر اینکه اب مورد نیاز برای فعالیتتان از کجا تامین می شود<br>7-گواهی تامین انرژی<br>8-ارائه ی نقشه ی زمین<br>9-ارئه ی ازمایش اب و خاک<br>10-ارائه ی طرح توجیهی<br>11-کامل کردن تعهد نامه مبنی بر پایبندی به قوانین مربوط به گلخانه ها<br>12-باید طبق تعرفها هزینه های صدور پرداخت شود<br>13-ار ائه ی گواهی مبنی بر اینکه گلخانه حریم ها را رعایت کرده است<br>14 ارئه ی فرم مهندس ناظر و پیمانکار<br>*زمینی که برای این منظور استفاده می شود از نظر مالکیت باید دارای سند رسمی باشد زیرا برای پرورش قارچ نمی توان از زمین های اجاره ای استفاده کنید و چنان چه بخواهید از زمین های مشاع استفاده کنید باید فرم مربوط به مشاع را پر کنید و از شورای روستا تاییدیه گرفته شود .<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>برای تامین اب باید مدارک زیر ارائه شود :</b><br>1- در ابتدا باید از مدیریت امور اب شهرستان پروانه ی بهره برداری گرفته شود<br>2-گرفتن فرم تاییدیه از شورای روستا<br>*زمان صدور پروانه حدود یک ماه به طول می انجامد<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>برای گرفتن پروانه چه مراحلی باید طی شود :</b><br>1-در ابتدا باید شخص حقوقی یا حقیقی به دبیر خانه ی صدور پروانه ی شهرستان مراجعه کند و تقاضا نامه را تکمیل نمایند<br>2-در مرحله ی بعدی که فرم تقاضای تاسیس را همراه با مدارک برای تشکیل پرونده و پس از کامل کردن مدارک و تشکیل پرونده باید به یک نقشه بردار معرفی شود برای تهیه ی نقشه مکان احداث و ارائه ی ازمایش کیفیت اب<br>3-شخص متقاضی باید نقشه ی ازمایش کیفیت اب را ارئه دهد<br>4-ارائه ی استعلام های شده از مراکز دولتی و تنظیم انها توسط دبیرصدور پروانه ی شهرستان<br>5-شخص متقاضی باید مدارکی را که موافقت دستگاه های دولتی را مبنی بر احداث گلخانه صادر کردند را به دبیرصدور پروانه ی شهرستان برای تکمیل پرونده ارائه دهد .<br>6-در این مرحله پرونده به دبیر خانه ی مرکزی صدور پروانه برای بررسی و بستن قرارداد بین کارفرما و مشاور برای ارئه ی طرح توجیهی&nbsp; ،اقتصادی،اجرایی،فنی<br>7-در صورت موافقت پروانه به نام متقاضی صادر می شود<br>8-پروانه به دبیر خانه شهرستان فرستاده می شود<br>9-در انتها پروانه به شخص متقاضی داده می شود برای بستن قرارداد با پیمانکار و مهندس ناظر پروژه<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>برای تمدید پروانه ی تاسیس چه مدارکی نیاز است :</b><br>1-کامل کردن فرم درخواست تمدید<br>2-ارائه ی سند مبنی بر مالکیت زمین<br>3-ارائه ی اصل پروانه ی تاسیس<br>4-در صورتیکه گواهی نامه های ضروری برای پروانه منقضی شده باشد باید جهت دریافت مجدد انها اقدام شود<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه ی بهره برداری :</b><br>1-تکمیل فرم درخواست صدور پروانه<br>2-ارائه ی پروانه ی تاسیس<br>3-ارائه ی سند مالکیت زمین ،نقشه ان<br>4-ارائه ی گواهی گرفته شده از امور اراضی و محیط زیست<br>5-ارائه ی گواهی پایان کار از مهندس ناظر مربوطه<br>6-مسئول فنی باید اعلام امادگی نماید<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>مدارک لازم برای تمدید پروانه ی بهره برداری :</b><br>1-فرم درخواست تمدید باید تکمیل شود<br>2-ارائه ی پروانه ی بهره برداری<br>3-ارائه ی گواهی از امور اراضی<br>4-ارائه ی سند مالکیت زمین و نقشه ی ان<br>5-ارائه ی گواهی مبنی بر متداوم بودن فعالیت<br>6-کواهی مبنی بر ادامه ی همکاری با مسئول فنی&nbsp; <br></div> text/html 2018-07-04T10:28:48+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی اختیارات هیئت نظارت http://www.imys.ir/post/14 <div align="justify">هیئت نظار باید پس از تشکیل بلافاصله اطمینان حاصل کند که تمام سرمایه نقدی به وسلیه شرکا تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی شرکت نیز تقویم و تسلیم شده و رد شرکتنامه صراحتا گردیده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان شده است (مستفاد از قسمت دو ماده ١٠٩ ق.ت و رعایت مواد ٩۶ و ٩٧ همان قانون)<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">دوم – کنترل دفاتر و دارائی شرکت.<br><br>به موجب ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١۶٨ ق.ت هیئت نظار مکلفند که دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را به طور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند و چانچه در تنظیم ترازنامه و تقسیم منافع شرکت به وسیله مدیران تخلفی مشاده نمایند باید آن را در گزارش خود قید کنند هر شریک می تواند از گزارش مزبور تا ١۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی شخصا یا بوسیله نماینده اش کسب اطلاع نماید.<br><br>سوم – دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده<br><br>هیئت نظارت مکلف است سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را دعوت کرده و آن را تشکیل دهد. همچنین هیئت مزبور می تواند مجمع عمومی فوق العاده را نیز برای انعقاد دعوت نماید. نظار تصمیمات خود را با اکثریت آرای اعضا خود اتخاذ می نماید.<br><br>مسئولیت هیئت نظار (ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١۶٧)<br><br>در صورتی که تصمیمات و اقدامات هیئت نظار بر خلاف قوانین حاکم باشد مسئولیت آن متوجه اعضای هیئت خواهد بود. ضمنا هیئت نظار در صورتی تبانی در مورد تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به بیش از قیمت واقعی آن علاوه بر مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث مشمول مجازات جزائی مقرر در ماده ١١۵ خواهند بود </div> text/html 2018-07-04T10:27:20+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی سهام وثیقه در تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی http://www.imys.ir/post/13 یکی از شرایط اختصاصی تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی، سپردن سهام وثیقه است. مدیران با توجه به فعالیت هایی که در شرکت انجام می دهند، ممکن است مرتکب تقصیر شوند و به شرکت ضربه بزنند. مانند آن که تقصیر مدیران منجر به ورشکستگی شرکت شود. پس فلسفه سهام وثیقه تضمینی برای جبران خسارات مدیران است.<br><div align="justify">از ویژگی های سهام وثیقه بانام و غیرقابل انتقال بودن است. بانام است چون مختص اعضای هیات مدیره است و غیرقابل انتقال، چون به عنوان وثیقه تقصیر می باشد.<br>سهام وثیقه ، همانند دیگر سهام عادی شرکت است. تعداد سهام وثیقه را اساسنامه مشخص می کند اما در هر حال این تعداد نباید از حداقلی که برای رای دادن در مجامع عمومی به موجب اساسنامه لازم است کمتر باشد. به عنوان مثال اگر حداقل میزان سهام لازم برای رای دادن در مجامع عمومی 10 سهم باشد، تعداد سهام وثیقه نیز نباید از 10 سهم کم تر باشد.<br>سهام وثیقه مخصوص اعضای هیات مدیره است نه مدیر عامل، پس مدیر عامل مکلف به سپردن سهام وثیقه نمی باشد.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">در سه حالت ذیل مدیر مکلف است سهام وثیقه را ظرف یک ماه تکمیل و به شرکت بدهد :<br>1. افزایش تعداد سهام وثیقه<br>2. انتقال قهری سهام وثیقه<br>3. نداشتن یا مالک نبودن تعداد لازم از سهام وثیقه<br>در این سه حالت ، مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی ( استعفای قهری یا اجباری ) محسوب خواهد شد و تصمیمات جلسات هیات مدیره بدون حضور او معتبر است. مستعفی محسوب شدن به معنای استعفای قهری یا غیرارادی می باشد و نیاز به دخالت دادگاه نیست.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان آزادی سهام وثیقه</b><br><br>همان طور که می دانیم سهام وثیقه غیرقابل انتقال به غیر است. این سهام در صورتی آزاد خواهد شد که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را دریافت نماید.<br>به موجب ماده 116 لایحه ، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب می باشد. پس از تصویب مفاصاحساب و عدم بدهکاری مدیر ، در صورتی سهام وثیقه آزاد می شود که رابطه مدیریت پایان یابد، مثلاَ مدت مدیریت مدیر منقضی شود یا به نحوی سلب سمت شود.<br><b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اطلاع رسانی بازرس در خصوص سهام وثیقه</b><br><br>به موجب ماده 117 لایحه ، بازرس یا بازرسان مکلف اند هر گاه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت راجع به سهام وثیقه مشاهده کنند، به مجمع عمومی عادی گزارش کنند.<br>تخلف از مقررات قانونی، مانند آن که سهام وثیقه بانام نباشد و تخلف از اساسنامه مانند آن که مدیر تعداد سهام وثیقه لازم طبق اساسنامه را دارا نباشد.<br>با توجه به آنچه گذشت ، می توان&nbsp; در رابطه با سهام وثیقه چنین گفت :<br>- تکلیف : هیات مدیره<br>- بانام<br>- غیرقابل انتقال<br>- تعداد : اساسنامه<br>- حداقل تعداد : حداقل لازم برای رای دادن نباید کمتر باشد.<br>- عدم تکمیل سهام وثیقه ظرف یک ماه : مستعفی<br>- آزادی سهام وثیقه : پایان رابطه مدیریت + دریافت مفاصا حساب<br>- نظارت بر سهام وثیقه : بازرس<br>&nbsp;</div> text/html 2018-07-04T10:26:04+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی دلایل پایان مدیریت در شرکت ها http://www.imys.ir/post/12 &nbsp;مدیران در شرکت نقش نماینده&nbsp; را دارند و دارای شخصیت حقوقی هستند و وظیفه دارند کلیه ی امور از جمله مالیات ،قوانین مربوط به تجارت وقوانین تامین اجتماعی و...را در شرکت اجرایی کنند .حال بنا به دلایلی امکان دارد که شرکت بخواهد انها از کار کناره گیری کنند ویا خود مدیران تصمیم بگیرند که استعفا بدهند .<br><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>عللی که با توجه به ان مدیران دیگر در شرکت مسئولیت ندارد :</b><br>الف)برکناری یا عزل مدیران :<br>با توجه به این که در شرکت ها انتخاب مدیران بر عهده ی مجمع عمومی می باشد برکناری انها نیز توسط مجمع عمومی انجام می شود .مجمع عمومی وظیفه دارد در صورت برکناری یک مدیر سریعا برای او جانشین معرفی کند .در صورتیکه مدیران توسط مجمع عزل شوند نمی توانند از شرکت تقاضای غرامت داشته باشند .<br>ب -خود مدیران تقاضای بر کناری و استعفا بدهند :<br>با توجه به این که شرکتها دارای شخصیت حقوقی می باشند باید به طور رسمی نماینده ی قانونی داشته باشند به همین دلیل مدیران شرکت نمی توانند در هر زمانی که خودشان مایل باشند استعفا دهند .<br>پ)گرفتن سمت مدیریت توسط مراجع:<br>چنانچه دادگاه تشخیص بدهد که شخص صلاحیت مدیریت ندارد حکم به برکناری او می دهد مثلا اگر تشخیص بدهد که فرد نمی تواند امور مالی شرکت را به خوبی اداره کند ویا باعث ورشکستگی شرکت شود و یا اینکه دادگاه تشخیص بدهد که شخص از نظر روانی دارای مشکل می باشد همچنین در صورت انجام امور از جمله اختلاس،سرقت،کلاهبرداری ،خیانت در امانت، تصرف اموال عمومی<br>ج)پایان زمان مدیریت شخص :<br>در اساسنامه ی شرکتهای مسئولیت محدود که مدت مدیریت نامحدود می باشد و تا زمانی که شرکت بخواهد شخص می تواند مسئولیت را داشته باشد ولی مدت مدیریت در شرکتهای سهامی مشخص شده است و بیش تر از دو سال نمی باشد و پس از این مدت مجمع عمومی باید مدیر جدید انتخاب کند و پس از انتخاب باید به اداره ی ثبت شرکت ها اطلاع داده شود و در روزنامه کثیرالانتشار نیز به چاپ برسد .<br>در صورتیکه مجمع عمومی برای انتخاب مدیر تشکیل نشود چگونه باید عمل شود ؟<br>در این صورت هر فردی که در شرکت ذی نفع می باشد می تواند از طریق ثبت شرکتها برای انتخاب مدیران از مجمع عمومی عادی دعوت نماید .<br>در صورت اینکه مدت مدیریت شخص به اتمام رسیده باشد ویا سمت مدیریت از او گرفته شود سهام او از قید وثیقه خارج می شود .<br>مدیران&nbsp; در ابتدای قبول سمت مدیریت باید تمام جوانب را در نظر بگیرند زیرا در برخی مدیران پس از قبول مسئولیت پشیمان می شوند و مایل به ادامه ی فعالیت نمی باشند پس توصیه می شود که مدیران یا مسئولیت را قبول نکنند ویا در صورت قبول مسئولیت ان را به انجام برسانند .<br>در شرکت های تجاری مدیریت یکی از اجزای مهم شرکت به حساب می اید بنابراین برای انتخاب مدیر شرایط سختی وجود دارد .مدیران که در شرکت حکم وکیل را دارند و باید تلاش کنند تا قوانین و کارها به درستی در شرکت انجام شود و شرکت متضمن خسارت مادی و معنوی نشود زیرا در صورت کوتاهی در انجام امور مدیریت ،مدیر باید پاسخگو باشد وباید خسارت بپردازد. <br></div> text/html 2018-07-04T10:24:56+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی اداره امر تصفیه http://www.imys.ir/post/11 <div align="justify">با توجه به اوصاف شرکتهای اشخاص و اینکه مدیران یا متصدیان تصفیه عموما از میان شرکای ضامن برگزیده می شوند ، تفکیک میان تصمیمات مربوط به سیاست گذاری و اداره تصفیه چندان آسان نیست . در بخش مربوط به تصفیه این شرکتها نیز قانون گذار هیچ گونه سخنی از نحوه سیاست گذاری به میان نیاورده ، بلکه تنها از تصدی کار تصفیه سخن رفته است.<br><br>به موجب ماده ۲۰۳ قانون تجارت امر تصفیه درشرکتهای تضامنی و نسبی با مدیران شرکت است مگر آنکه شرکا ضمن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خودبرای تصفیه معین نمایند. از ماده بعد چنین به نظر میرسد که برای تعیین مدیر تصفیه بایستی میان شرکای شرکت تضامنی اتفاق رای وجود داشته باشد . در غیر این صورت تعیین مدیر تصفیه به دادگاه واگذار خواهد شد <br><br>مدیران تصفیه در صورت تخلف در انجام وظایف خود دارای مسئولیت مشترک هستند ودر نتیجه اگر بر اثر تخلف ایشان بخشی از دارایی شرکت در حال تصفیه از میان برود و یا وصول آنها غیر ممکن گردد، مسئولیت ایشان مشترک بوده و به نسبت به تقصیر هر یک ونه صورت تضامنی خواهد بود.چنانچه بستانکاران شرکت حقوق و مطالبات خود را دریافت ننموده باشند ، حتی پس از انحلال شرکت نیز حق اقامه دعوی علیه شرکا یا ورثه آنها به شرط وجود ماترک را خواهند داشت . معذلک قانون گذار برای این گونه دعاوی در ماده ۲۱۹ قانون تجارت مرور زمان پنج ساله قرار دده مگر آنکه قانون با توجه به نوع دعوی مرور زمان دیگری را مقرر نموده باشد .<br>انحلال شرکت,تغییرات شرکت,مدیر تصفیه,صورتجلسات,<br>&nbsp;</div> text/html 2018-07-04T10:22:57+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی مدت تصدی سمت مدیر عامل و اختیارات آن http://www.imys.ir/post/10 مدیر عامل، مدیر شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد و شرکت با امضای او می تواند با ثالث قرارداد منعقد کند. به موجب ماده 124 لایحه ، هیات مدیره اقلاَ یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و تعداد مدیر عامل می تواند بیش از یک نفر باشد. مدیر عامل هم می تواند از میان اعضای هیات مدیره و هم خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شود. مدیر عامل هم می تواند سهامدار باشد و هم خارج از سهامداران. هم چنین انتخاب مجدد مدیر عامل مانند هیات مدیره و بازرس بلامانع است. مدیر عامل الزاماَ باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود. اصولاَ شخص نمی تواند همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی.<br><div align="justify">حدود اختیارات ، مدت تصدی و حق الزحمه مدیر عامل توسط هیات مدیره تعیین می شود. هیات مدیره هر وقت بخواهد می تواند مدیر عامل را عزل کند.<br>به موجب ماده 125 لایحه ، مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد. هیات مدیره می تواند تصویب کند که برخی از اعضای هیات مدیره، همراه مدیر عامل حق امضا داشته باشد.<br>نکته : موارد ممنوعیت انتخاب هیات مدیره در خصوص مدیر عامل نیز صادق است اما یک شخص هم زمان نمی تواند مدیر عامل دو شرکت باشد و فرقی نمی کند این شرکت ها دولتی باشند یا خصوصی. هم چنین به موجب ماده 127 لایحه ، مدیر عامل فاقد شرایط با تقاضای هر ذینفع در دادگاه قابل عزل می باشد و حکم دادگاه در این خصوص نیز قطعی و غیرقابل شکایت است.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت تصدی سمت</b><br><br>در رابطه با مدت تصدی سمت مدیر عامل تصریح قانونی وجود ندارد. مدت تصدی سمت مدیر عامل توسط هیات مدیره تعیین و 2 حالت را می توان در نظر گرفت :<br>1. مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد : عضویت او به سمت مدیر عامل نباید از باقی مانده مدت مدیریت بیشتر باشد. مثلاَ اگر از مدت مدیریت 6 ماه باقی مانده باشد نباید برای مدت بیش از 6 ماه به عنوان مدیر انتخاب شود.<br>2. عضو هیات مدیره نباشد : نمی تواند بیشتر از مدت زمان تصدی اعضای هیات مدیره ای باشد که او را انتخاب می کنند و در هر صورت نباید از 2 سال بیشتر باشد.<br>نکته : اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، خروج او از هیات مدیره موجب سلب تصدی سمت مدیریت عامل او نمی باشد.<br><b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اختیارات مدیر عامل</b><br><br>به موجب ماده 128 لایحه قانون تجارت ، " نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود ".<br>برخلاف هیات مدیره اصل بر عدم اختیار مدیر عامل می باشد مگر آن که هیات مدیره این اختیار را تصریح کرده باشد. به همین دلیل است که در ماده 128 لایحه ، اختیارات مدیر عامل باید برای اطلاع عموم مردم ثبت و آگهی شود. اختیارات هیات مدیره نیازی به ثبت و آگهی ندارد زیرا اختیار هیات مدیره عام است. مثلاَ اگر مدیر عامل از انجام معامله مازاد 200 میلیون ممنوع باشد و معامله ای به ارزش 300 میلیون انجام دهد، نسبت به 100 میلیون مازاد، شرکت مسئول نمی باشد و معامله غیرنافذ است.<br>در حقوق ایران برای مدیر عامل اختیارات قانونی تصریح نشده است و اختیارات او را هیات مدیره مشخص می کند. با این وجود، مدیر عامل نماینده هیات مدیره نمی باشد بلکه طبق ماده 125 لایحه نماینده شرکت است.<br>اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد نمی تواند حق حضور در جلسه دریافت کند مگر آن که جلسه در خارج از ساعات کاری بوده و دریافت حق حضور در جلسه بر طبق قرارداد با شرکت باشد.<br>هیات مدیره نمی تواند بدون رعایت محدودیت های قانونی، رعایت موضوع شرکت و صلاحیت های مجمع عمومی به مدیر عامل اختیار بدهد.<br>به طور کلی ، می توان در رابطه با مدیر عامل شرکت چنین بیان داشت :<br>- اقلاَ یک نفر<br>- سهامدار یا غیرسهامدار<br>- انتخاب توسط هیات مدیره<br>- اصل عدم اختیار<br>- جمع ریاست هیات مدیره و مدیر عامل : اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی<br>- تصمیمات مدیر عامل فاقد شرایط تصدی سمت : معتبر در مقابل ثالث و صاحبان سهام<br>&nbsp;</div> text/html 2018-07-04T10:20:55+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی مدیر عامل یک شرکت باید دارای چه شرایطی باشد http://www.imys.ir/post/9 همه ی شرکت ها برای رسیدن به هدفی که دارند به شخصی نیاز دارند تا بتواند همه ی ارکان شرکت را در جهت رسیدن به ان هدف با هم هماهنگ کند و این شخص خود باید توانایی لازم برای انجام این مسئولیت مهم را داشته باشد .<br><div align="justify">انتخاب مدیر عامل در شرکت های سهامی که توسط هیئت مدیره انجام می شود و در این نوع شرکت ها که سرمایه به سهام تبدیل می شود .چنان چه صاحبان سهام مدیر عامل را از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب کنند مدت زمانی که در این سمت باقی می ماند بامدت عضویت او در هیئت مدیره برابر خواهد بود .در چنین حالتی در صورتیکه سه چهارم اعضای مجمع موافقت کنند می تواند همراه با ان سمت ،سمت رئیس هیئت مدیره را نیز داشته باشد .<br>طبق قوانین هیئت مدیره در هر زمانی می تواند مدیر عامل را از سمت خود برکنار کند .در شرکتها که میزان اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره مشخص می شود .حدود اختیارات مدیر عامل که توسط هیئت مدیره به او داده شده باید صورت جلسه شود و به اداره ی ثبت شرکتها ارسال شود ودر روزنامه اگهی شود.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>در چه صورت افراد نمی توانند در شرکت های سهامی مدیر عامل شوند :</b><br>الف)افرادی که سابقه ی ورشکستگی دارند<br>ب)در صورتیکه فرد جرمی را مرتکب شده ودر حال گذراندن دوره ی محکومیت خود می باشد<br>ج)در صورتیکه فرد در شرکت دیگری هم دارای همین سمت می باشد<br>در شرکتهای مسئولیت محدود که مدیرعامل می تواند از شرکا یا اعضای هیئت مدیره انتخاب نشود در این شرکتها که اعضای مجمع عمومی موسسین پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره باید سریعا اقدام به انتخاب مدیر عامل نمایند . در این نوع شرکتها که مدت زمان اینکه مدیر عامل می تواند در سمت خود باشد به عضویت او در هیئت مدیره بستگی ندارد .<br>موانعی که در انتخاب مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد مشابه شرکت های سهامی می باشد .مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود نماینده ی تام الاختیار شرکت است و می تواند در کلیه ی امور شرکت دخالت کند .<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>مدیر عامل باید داری چه شرایطی باشد :</b><br>1-باید به یکی از ادیانی که مورد تایید جمهوری اسلامی باشد مقید باشد<br>2-باید تابعیت ایران را داشته باشد و ایرانی باشد<br>3-نباید سابقه ی کیفری داشته باشد<br>4-ارائه ی گواهی مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر<br>5-شخصی که دارای سمت مدیر عامل می باشد نباید در هیچ گونه نهادها و سازمان های دولتی مشغول به کار باشد<br>6-در شرکتها ی دیگر نباید چنین پستی را داشته باشد<br>7-ارائه ی کارت پایان خدمت یا معافیت<br>8-حداقل سن باید 25 سال باشد<br>9-در صورت داشتن مدرک دیپلم باید پنج سال سابقه ی کار در این زمینه را داشته باشد و چنان چه مدرک ان لیسانس باشد باید سه سال سابقه ی کار داشته باشد<br><br><b>مدیر عامل باید چه مدارکی را ارائه دهد :</b><br>1-ارائه ی گواهی مبنی بر عدم اعتیاد<br>2-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه<br>3-ارائه ی گواهی مبنی بر این که در هیچ گونه سازمان یا نهاد دولتی عضو نمی باشند<br>4-ارائه ی کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت<br>5-کپی شناسنامه<br>6- دو قطعه عکس<br>7- کپی مدرک تحصیلی<br>8-ارائه ی اصل گواهی مبنی بر سابقه ی فعالیت در این زمینه<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>برای ثبت شرکت چه مدارکی نیاز می باشد&nbsp; :</b><br>1-دو نسخه اساسنامه<br>2-دو نسخه اظهار نامه<br>3-دو نسخه شرکتنامه<br>4-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی<br>5-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره <br></div> text/html 2018-07-04T10:18:29+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی انحلال به در خواست بستانکاران شخص شرکا http://www.imys.ir/post/8 <div align="justify">بستانکاران شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی می توانند نسبت به سهم شریک بدهکار از سود شرکت و یا سهمی که در صورت انحلال به شریک مزبور می رسد طلب خود را وصول نمایند. در غیر این صورت بخش دوم ماده ۱۲۹ قانون تجارت امکان انحلال شرکت را ممکن می داند.<br><br>بنابراین حتی با گذشتن مهلت شش ماهه مذکور در ماده بالا مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده شرکا یا شرکت می توانند با پرداخت طلب شریک بدهکار تا میزان دارایی چنین شریکی در شرکت یا مصالحه به طریق دیگر مانع از انحلال شرکت گردند.<br><br></div> text/html 2018-07-04T10:16:37+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی موارد مشترک احکام هیات مدیره و مدیر عامل شرکت http://www.imys.ir/post/7 مواردی که احکام و آثار هیات مدیره و مدیر عامل مشابه هم هستند عبارت است از :<br><div align="justify">1. مسئولیت های مدنی مدیران و مدیر عامل<br>الف) مسئولیت غیرتضامنی. طبق ماده 142 لایحه ، موارد مسئولیت غیرتضامنی عبارتند از :<br>1. مقررات قانونی : مانند عدم دعوت از مجامع عمومی<br>2. اساسنامه شرکت : مانند عدم رعایت تعداد سهام وثیقه<br>3. مصوبات مجمع عمومی : مانند تقسیم منافع موهوم<br>در این صورت هیات مدیره و مدیر عامل، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را مشخص می نماید. منفرداَ مسئول بودن در حالتی است که مدیری به تنهایی خسارت وارد کند.<br>ب) مسئولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل برابر ثالث<br>به موجب ماده 143 لایحه ، " در صورتی که شرکت ، ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ".<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">این ماده بیانگر 2 حالت می باشد :<br>" 1. انحلال شرکت معلول تخلف مدیران و مدیر عامل<br>2. ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران و مدیر عامل "<br>در هر دو حالت زمانی می توان به مسئولیت تضامنی استناد نمود که دارایی شرکت کفایت دیون را ندهد. میزان مراجعه طلبکاران به دارایی شخصی مدیران متخلف به اندازه کل خسارات نیست بلکه به اندازه ای است که امکان وصول آن از دارایی شرکت وجود نداشته است. مثلاَ میزان بدهی 200 میلیون باشد و مبلغ 50 میلیون از دارایی شرکت وصول شود. در این صورت به اندازه 150 میلیون امکان مراجعه به اموال شخصی مدیر متخلف وجود دارد. این ماده در رابطه با مسئولیت مدیران و مدیر عامل در برابر طلبکاران است نه در برابر شرکت ، زیرا مسئولیت مدیران در برابر شرکت به اندازه تقصیری که داشته اند باقی است.<br>2. معامله مدیران و مدیر عامل با شرکت<br>این معاملات به 3 دسته تقسیم می شوند :<br>الف: معاملات تحت نظارت<br>ب: معاملات مطلقاَ باطل<br>ج: معاملات متضمن رقابت<br>الف: معاملات تحت نظارت<br>مدیران و مدیر عامل ، نماینده شرکت محسوب می شوند و از طرف شرکت حق امضا دارند. می توانند اموال شرکت را بفروشند یا اموال خود را به شرکت اجاره دهند. امکان جمع شدن دو عنوان که شخص هم نماینده شرکت باشد و هم اینکه در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع واقع شود، وجود دارد. این اشخاص ممکن است از موقعیت خود و اطلاعاتی که در شرکت دارند به نفع خود و به ضرر شرکت سوء استفاده کنند، به عنوان مثال اموال شرکت را به قیمت پایین برای خود بخرند و یا اینکه اموال خود را به قیمت بسیار بالا به شرکت بفروشند.<br>قانون گذار در مواد 129 تا 131 لایحه ، ساز و کارهای نظارتی پیش بینی نموده تا از سوء استفاده مدیران و حیف و میل اموال شرکت جلوگیری نمایند. به عنوان مثال شخص معامله کننده ، عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت الف باشد و معامله با خود معامله کند یعنی مال خود را به شرکت بفروشد یا مال شرکت را بخرد و یا اینکه طرف معامله را شرکت دیگری قرار بدهد که خود در آن شرکت ، شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل است. مثلاَ علی همزمان عضو هیات مدیره 2 شرکت سهامی الف و شرکت تضامنی ب باشد و آن دو شرکت بخواهند با هم معامله کنند. در این شرایط معامله تنها زمانی معتبر است که هیات مدیره شرکت الف ، اجازه معامله را صادر نماید.<br>هیات مدیره بلافاصله پس از صدور اجازه مراتب را به اطلاع بازرسان رسانده و گزارش آن را نیز به اولین مجمع عمومی عادی گزارش می دهند و مجمع عمومی عادی نیز رای گیری می کند. بدیهی است مدیران یا مدیر عامل ذینفع در این رای گیری شرکت داده نمی شوند.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">خلاصه مراحل بالا :<br>1. اجازه انجام معامله توسط هیات مدیره<br>2. اطلاع هیات مدیره به بازرس بلافاصله و گزارش به اولین مجمع عمومی عادی<br>3. گزارش بازرس به اولین مجمع عمومی عادی<br>4. رای گیری توسط مجمع عمومی عادی<br>نکته : مثلاَ اگر شخصی سهامدار شرکت سهامی و شریک شرکت تضامنی باشد و این دو شرکت با هم معامله کنند مشمول تشریفات بالا نخواهد بود، زیرا حتماَ در این مثال شخص باید در شرکت سهامی مدیر عامل یا عضو هیات مدیره باشد.<br>مجمع عمومی عادی یا این معامله را تنفیذ و یا رد می نماید. اگر مجمع عمومی عادی این معامله را تنفیذ بنماید، معامله صحیح است اما اگر این معامله را رد کند، طبق مواد 130 و 131 لایحه دو فرض قابل تصور است :<br>اول آن که هیات مدیره آن معامله را اجازه داده باشد : اگر هیات مدیره اجازه داده باشد و تدلیس و تقلبی در کار نباشد، معامله صحیح است اما شرکت می تواند از مدیران خود که اجازه انجام معامله ضرری را داده اند، مطالبه خسارت نماید. در این حالت مسئولیت مدیران در قبال جبران خسارت تضامنی است.<br>دوم آن که این معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد : چنانچه معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد، شرکت می تواند تا 3 سال از تاریخ انعقاد معامله و یا اگر معامله ، معامله پنهانی باشد، تا 3 سال از تاریخ کشف معامله درخواست بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد . شرط قابلیت ابطال معامله ، عدم اجازه هیات مدیره است نه ورود خسارت. ابطال این معامله در دادگاه منوط به تصویب مجمع عمومی عادی می باشد.<br>به موجب ماده 130 لایحه ، اگر تدلیس و تقلبی در میان باشد که شخص ثالث در آن شریک باشد آن معامله فاقد اعتبار است و در مقابل ثالث نیز قابل استناد نیست. به عنوان مثال اگر مدیر عامل شرکت سهامی " الف" که یکی از شرکای شرکت تضامنی " ب" می باشد با شرکت " ب" توافق کند که ملک 10 مییاردی شرکت " الف " را در مقابل 5 میلیارد به شرکت " ب " بفروشد و در قبال اجازه این معامله ، هیات مدیره و مدیر عامل شرکت " الف " مبلغ 500 میلیون تومان از شرکت " ب" دریافت بنماید. در این صورت بازرس از این موضوع آگاه می شود و مراتب را به اطلاع مجمع عمومی عادی می رساند و مجمع نیز معامله را رد می کند. چون شخص ثالث یعنی شرکت " ب " مرتکب تدلیس یا تقلب شده معامله باطل خواهد بود. اما اگر مرتکب تدلیس و تقلب نمی شد حتی در صورت عدم اجازه هیات مدیره و مجمع عمومی عادی، معامله در برابر ثالث کماکان صحیح بوده و شرکت فقط می توانست از مدیران در صورت ورود خسارت ، مطالبه خسارت کند.<br>ب. معاملات مطلقاَ باطل<br>اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شرکت از اختیارات گسترده ای بهره مند هستند و ممکن است وجوه متعلق به شرکت را در قالب اعطای تسهیلات در اختیار بگیرند. مدیران و مدیر عامل شرکت حق ندارند به هیچ عنوان از شرکت وام یا اعتباری تحصیل کنند و هم چنین شرکت نمی تواند دیون ایشان را تضمین یا تعهد نماید. مثلاَ اگر نایب رئیس هیات مدیره بخواهد از بانک وامی بگیرد و بانک از او سفته برای تضمین بخواهد شرکت نمی تواند ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نماید. چنانچه مدیران یا مدیر عامل هر یک از این اعمال را به نمایندگی از شرکت یا به مدیر عامل گرفته باید بلافاصله به شرکت مسترد دارد و امضایی که شرکت در ظهر سفته به نفع نایب رئیس انجام داده برای شرکت ایجاد تعهد نمی نماید. ممنوعیت ذکر شده در این ماده در خصوص شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره هم جاری می باشد.<br>لازم به ذکر است این ممنوعیت شامل همسر و اقارب نسبی این اشخاص تا درجه 2 از طبقه 1 ( پدر ، مادر ، فرزند ، نوه ) و درجه 1 از طبقه 2 ( اجداد ، برادر و خواهر ) هیات مدیره و مدیر عامل نیز می شود.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">معاملات مطلقاَ باطل دو استثنا دارد :<br>1. اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره از شمول این حکم مستثنی هستند. به عنوان مثال اگر شرکت کاله ، عضو هیات مدیره ایران خودرو شود می تواند از ایران خودرو وام یا اعتبار دریافت کند.<br>2. اگر بانک و موسسات مالی و اعتباری در قالب شرکت های سهامی اداره شوند، می توانند تحت قیود و شرایط عادی و جاری، معاملات ذکر شده در ماده 132 را با هیات مدیره و مدیر عامل انجام دهد. به عنوان مثال بانک صادرات به هیات مدیره یا مدیر عامل خود وام اعطا کند.<br>ج. رقابت با شرکت<br>به موجب ماده 133 لایحه ، هیچ کدام از اعضا هیات مدیره حتی اشخاص حقوقی و نماینده او و مدیر عامل نمی توانند با شرکت رقابت کنند و معاملاتی انجام دهند که متضمن رقابت با شرکت و مانند موضوع شرکت باشد. این ماده قاعده آمره می باشد. مثلاَ قنبر که عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو است ، خودرو چینی وارد ایران کند و با قیمت پایین در بازار عرضه کند.<br>اگر مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره این معاملات را انجام دهند معامله صحیح است ، اما ضمانت اجرا این است که اگر شرکت ضرری وارد شود، شخص زیان زننده مکلف به جبران ضرر می باشد و این ضرر اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت . پس شرط اقامه دعو علیه مدیران و مدیر عامل ورود ضرر می باشد.<br>در بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه ، برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که از اموال و اعتبارات شرکت و اختیارات خود در جهت منافع شخصی سوء استفاده کنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.<br>&nbsp;</div> text/html 2018-07-01T09:10:48+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی سایتهای برتر http://www.imys.ir/post/6 <div><br><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دامنه ها </span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><a href="http://adakit.ir">adakit.ir<br></a></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://almasshoping.ir">almasshoping.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://aliabad-samacollege.ir">aliabad-samacollege.ir</a></span></span>&nbsp; &nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://persianissimo.ir">persianissimo.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://rashtcemetery.ir">rashtcemetery.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kafetakhfif.ir">kafetakhfif.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://axnew.ir">axnew.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmicronet.ir">iranmicronet.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://astaraonline.ir"> astaraonline.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://atenas.ir">atenas.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://ghorvehtvto.ir"> ghorvehtvto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://concrete-day.ir">concrete-day.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://greencard-pro.ir">greencard-pro.ir</a>&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://varshahid.ir">varshahid.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://fllowers313.ir">fllowers313.ir</a></span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://polyethylenes.ir">polyethylenes.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://boran-barzan.ir">boran-barzan.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://chemaztapeh.ir">chemaztapeh.ir</a></span></span><br></span></p></span>*************************************************************************<br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://mersada.ir">mersada.ir</a></span></span></span></div><div><br></div><div><a href="http://omen-good.ir">omen-good.ir</a> &nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://biografi.ir">biografi.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://sog2.ir"> sog2.ir</a></span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://binabli.ir">binabli.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ehsan-hs.ir">ehsan-hs.ir</a>&nbsp;<a> kar-iran.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span> &nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a> &nbsp;<div><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></div>&nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a>&nbsp; <a href="http://shomalefarda.ir">shomalefarda.ir</a>&nbsp;<a> iranavang.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a> wikipeda.ir</a>&nbsp; <a href="http://ir-micro.ir">ir-micro.ir<br></a></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://itetc.ir">itetc.ir</a>&nbsp; <a href="http://mbra-cbi.ir">mbra-cbi.ir</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://14shams.ir">14shams.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://alborz-graphic.ir">alborz-graphic.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://downloaderha.ir">downloaderha.ir</a></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://buyalumawallet.ir">buyalumawallet.ir</a>&nbsp; <a href="http://takrit11.ir">takrit11.ir</a></span><a href="http://scne.ir"> scne.ir</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">****************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://radioftp.ir">radioftp.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://2facebook.ir">2facebook.ir</a></span>&nbsp;<a href="http://fadjrtheater.ir">fadjrtheater.ir</a> <a href="http://roozcartoon.ir">roozcartoon.ir</a>&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://iran-ach.ir">iran-ach.ir</a></span></span></span><br></span></div><div align="right"><blockquote>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><a href="http://krfn.ir">krfn.ir</a>&nbsp; <a href="http://imys.ir">imys.ir</a> &nbsp; <a href="http://isfengday.ir">isfengday.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://khz-ibto.ir">khz-ibto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://websepanta.ir">websepanta.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://khsssh.ir">khsssh.ir</a><br></blockquote><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div align="right"> <a href="http://thaqib.ir">thaqib.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://boukanpatogh.ir">boukanpatogh.ir</a>&nbsp; <a href="http://fc-perspolisshomal.ir">fc-perspolisshomal.ir</a>&nbsp; <a href="http://host-ir.ir">host-ir.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://perspolisshomal.ir">perspolisshomal.ir</a> </span></span>&nbsp; <a href="http://pterm.ir">pterm.ir</a> <a href="http://isarketab.ir">isarketab.ir</a>&nbsp; <a href="http://isrd.ir">isrd.ir</a>&nbsp;<div align="right"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></div></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://sokootestan.ir">sokootestan.ir</a></span><br></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://natering.ir">natering.ir</a>&nbsp; <a href="http://pelak001.ir">pelak001.ir</a></span><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://smsarena.ir">smsarena.ir</a>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://peykeshadi.ir">peykeshadi.ir</a></span> &nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kalaghperes.ir">kalaghperes.ir&nbsp;</a></span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://navaye-bitab.ir">navaye-bitab.ir</a></span> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmdn.ir">iranmdn.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://management-research.ir">management-research.ir</a> &nbsp; <a href="http://alamdarejebhe.ir">alamdarejebhe.ir</a></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://3oo.ir">3oo.ir</a>&nbsp; <a href="http://0nline2.ir">0nline2.ir</a>&nbsp; <a href="http://gibhost.ir">gibhost.ir</a>&nbsp; <a href="http://arashsalemi.ir">arashsalemi.ir</a>&nbsp; <a href="http://kartsharge.ir">kartsharge.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*************************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://farpay.ir">farpay.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><br><a href="http://jsic.ir">jsic.ir</a>&nbsp; <a href="http://kam-rang.ir">kam-rang.ir</a>&nbsp; <a href="http://mastertop.ir">mastertop.ir</a>&nbsp; <a href="http://mc22.ir">mc22.ir</a>&nbsp; <a href="http://rikadl.ir">rikadl.ir</a>&nbsp; <a href="http://rmpweb.ir">rmpweb.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://2cib.ir">2cib.ir</a>&nbsp; <a href="http://agsoft.ir">agsoft.ir</a>&nbsp; <a href="http://cloobarya.ir">cloobarya.ir</a>&nbsp; <a href="http://jabirproject.ir">jabirproject.ir</a></span></span></span><br>&nbsp; </span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://smsbest.ir">smsbest.ir</a>&nbsp;</span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://1musik.ir">1musik.ir</a>&nbsp; <a href="http://0pen.ir">0pen.ir</a></span>&nbsp; &nbsp;</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://asmane.ir">asmane.ir</a> </span></span> &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://dram.ir">dram.ir</a></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"></span><br></span></div><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://asrejavanan.ir">&nbsp;asrejavanan.ir</a>&nbsp; <a href="http://buyshimmer.ir">buyshimmer.ir</a> <a href="http://femalehours.ir">femalehours.ir </a><a href="http://arbbatarh.ir">arbbatarh.ir</a> <a href="http://buy-best.ir">buy-best.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;******************************************************************</span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://bahalbaxx.ir">bahalbaxx.ir</a>&nbsp; <a href="http://iranwebbase.ir">iranwebbase.ir</a> <a href="http://pnn24.ir">pnn24.ir </a><a href="http://rao-co.ir">rao-co.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://sisx.ir">sisx.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*******************************************************************<br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://adote.ir">adote.ir</a> <a href="http://asnafkaraj.ir">asnafkaraj.ir</a> <a href="http://b8b.ir">b8b.ir </a><a href="http://gorganblog.ir">gorganblog.ir</a> <a href="http://buyslim-patch.ir">buyslim-patch.ir</a> <a href="http://downloadmovies.ir">downloadmovies.ir</a> <a href="http://e-fakhteh-a.ir">e-fakhteh-a.ir</a><br>&nbsp;<br></span>**********************************************************************<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>&nbsp;<a href="http://Ansar83.ir">Ansar83.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://lovelykids.ir">lovelykids.ir</a>&nbsp; <a href="http://mazinet.ir">mazinet.ir</a> </span> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://galaxy-kids.ir">galaxy-kids.ir</a>&nbsp; <a href="http://gilanjobs.ir">gilanjobs.ir</a> </span>&nbsp; <a href="http://AxNew.ir">b-gharargah.ir</a><br><a href="http://Bia2prozhe.ir">Bia2prozhe.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://newsresan.ir">newsresan.ir</a></span> &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://Yeganehcloob.ir">Yeganehcloob.ir</a>&nbsp; <a href="http://zibar.ir">zibar.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://Castledl.ir">Castledl.ir</a> <a href="http://ddfsb.ir">ddfsb.ir</a>&nbsp; <a href="http://Deckcha.ir">Deckcha.ir</a> <br><br>&nbsp;<br>&nbsp; <br>&nbsp;<br><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></p> text/html 2017-11-14T05:59:32+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی جنگ هسته‌ای هر زمان ممکن است آغاز شود http://www.imys.ir/post/5 <br>جنگ هسته‌ای هر زمان ممکن است آغاز شود<br>با ادامه یافتن اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا نزدیک شبه‌جزیره کره، کره شمالی درباره احتمال آغاز جنگ هسته‌ای هشدار داد.<br>کره شمالی جنگ هسته‌ای هر زمان ممکن است آغاز شود<br><br>خبرگزاری رسمی کره شمالی در واکنش به رزمایش مشترک نیروهای آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره، هشدار داد که جنگ هسته ای هر زمانی ممکن است آغاز شود.<br><br>این خبرگزاری اعلام کرد: رزمایش دریایی نیروهای آمریکا و کره جنوبی نزدیک جزایر پاکریونگ و یونفیونگ با هدف حمله به کره شمالی یک اقدام تحریک‌آمیز نظامی است. وضع در شبه جزیره کره در بدترین مرحله قرار دارد به گونه ای که جنگ هسته ای هر زمان ممکن است آغاز شود و علت آن هم اقدامات تحریک‌آمیز آمریکاست. مشخص است که چنین جنگی چه اثرات فاجعه باری به دنبال خواهد داشت.<br><br>این خبرگزاری افزود: اقدامات تحریک آمیز نظامی نیروهای بی مصرف نزدیک شبه جزیره کره نوعی اقدام به خودکشی است و آنها مشغول کندن گورهای خود هستند.<br><br>رزمایش دریایی مشترک کره جنوبی و آمریکا که در آن 7 ناو جنگی از کره جنوبی 11 ناو آمریکایی به همراه سه ناو هواپیمابر آمریکا حضور دارند، از روز شنبه در اقیانوس آرام آغاز شد. این رزمایش مشترک به مدت 4 روز تا سه شنبه ادامه خواهد داشت. هدف از این رزمایش هشدار به کره شمالی و بازداشتن این کشور از اقداماتش بیان شده است. در این رزمایش سه ناو هواپیمابر «رونالد ریگان»، «تئودور روزولت» و «نیمیتز» حضور دارند که در یک دهه گذشته حضور این سه ناو هواپیمابر به طور همزمان بی سابقه بوده است.<br><br>برگزاری این رزمایش با سفر آسیایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همزمان شده است. محور اصلی سفر ترامپ به 5 کشور آسیایی هم چگونگی مقابله با آنچه تهدیدهای کره شمالی خوانده شده، است.<br><br>تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی به دنبال آزمایش های هسته ای و موشکی پیونگ یانگ و لفاظی ها و تهدیدهای دونالد ترامپ تشدید شده است. دونالد ترامپ بارها رهبر کره شمالی را «مرد موشکی» خطاب کرده و در تازه ترین توییت خود او را «چاق و کوتوله» خوانده است. رئیس جمهور آمریکا حدود دو ماه پیش کره شمالی را تهدید کرد که اگر آمریکا مجبور باشد از خود و متحدانش دفاع کند، چاره ای جز نابودی کامل کره شمالی ندارد.<br><br>دونالد ترامپ پیش از این هم در ادامه اظهارات تحریک‌آمیزش خطاب به کیم جونگ اون گفته بود:که سلاح هایی که تو مشغول ساخت آنها هستی کشورت را امن تر نخواهد کرد، بلکه رژیم تو را در خطر بسیار بزرگی قرار خواهد داد. text/html 2017-11-14T05:58:38+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی نکته ظریف و مهم آیت‌الله خاتمی درباره زلزله http://www.imys.ir/post/4 <br>نکته ظریف و مهم آیت‌الله خاتمی درباره زلزله<br>تحلیل‌گران مراقب تحلیل خود باشند؛ مبادا سبب افزایش رنج داغدیدگان باشند، همانند آن که، چون گناه کردید زلزله شد.<br>آیت الله خاتمی نکته ظریف و مهم آیت‌الله خاتمی درباره زلزله<br><br><br>عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تذکر نکته‌ای درباره زلزله غرب کشور گفت: تحلیل‌گران مراقب تحلیل خود باشند؛ مبادا سبب افزایش رنج داغدیدگان باشند، همانند آن که، چون گناه کردید زلزله شد.<br><br>آیت الله سیداحمد خاتمی در پی حادثه زلزله و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز در شهرهای کرمانشاه، کردستان و ایلام پیامی منتشر کرد.<br><br>متن این پیام به شرح زیر است:<br><br>بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>حادثه‌ی زلزله و جان باختن تعدادی از هم‌وطنان عزیز و نیز از کشور‌های هم‌جوار، مایه‌ی تاسف است از خدواند برای جان‌باختگان طلب مغفرت و برای بازماندگان طلب صبر و اجر دارم.<br><br>در این حادثه آن چه موجب تخفیف آلام است حضور به هنگام مسؤولین و کمک به آسیب‌دیدگان است. الحمدلله این را به خوبی در مسؤولان کشور شاهدیم.<br><br>نکته‌ای را که با توجه به تجربه‌ی زلزله‌ی بم تذکر می‌دهم این است که تحلیل‌گران مراقب تحلیل خود باشند؛ مبادا سبب افزایش رنج داغدیدگان باشند، همانند آن که، چون گناه کردید زلزله شد. شکی نیست که یکی از عوامل بلا، گناه است؛ جای انکار نیست. گاه بلا امتحان است، گاه زمینه‌ی درجه یافتن است؛ آن چنان که در روایت آمده است. ما که از پشت صحنه‌های حوادث و فلسفه‌ی آن خبر نداریم پس به طور قطع نمی‌دانیم عامل چیست. انتظار می‌رود همه در این عرصه سنجیده عمل کنیم، سنجیده سخن بگوییم تا مورد رضایت خداوند باشد.<br>22 آبان ماه ۱۳۹۶<br><br> text/html 2017-11-14T05:57:48+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی پشت پرده بحران لبنان/ شکست عربستان در پروژه کاهش نفوذ ایران http://www.imys.ir/post/3 پشت پرده بحران لبنان/ شکست عربستان در پروژه کاهش نفوذ ایران<br>یک روزنامه اتریشی شکست عربستان در پروژه کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران را دلیلی دانست که ریاض حالا می‌خواهد جنگ دیگری را در لبنان به‌راه بیندازد.<br>حریری پشت پرده بحران لبنان/ شکست عربستان در پروژه کاهش نفوذ ایران<br><br><br>&nbsp;روزنامه "دی‌پرسه" اتریش در مطلبی نوشت: ریاض تا به حال در تحقق هدف خود برای کاهش نفوذ رقیب سرسخت خود ایران در منطقه شکست خورده است و بنابراین حالا با حزب‌الله طرفدار ایران شاخ به شاخ می‌شود. خاورمیانه غرق در بحران‌ها حالا در آستانه یک بحران انفجاری دیگر قرار می‌گیرد. حالا رقابت‌های منطقه‌ای بین عربستان سعودی و ایران به لبنان منتقل می‌شود. رقبای اصلی در این رویارویی محمد بن سلمان پادشاه عربستان و حزب‌الله لبنان به‌رهبری سید حسن نصرالله است.<br><br>&nbsp;<br><br>ایجادکننده این تنش‌ها استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان بود که به‌صورت عجیب و غریبی در عربستان اعلام شده و از آن به بعد وی ناپدید شد. از زمان ناپدید شدن حریری در عربستان حدس و گمان‌های زیادی زده می‌شود. آیا حریری به عربستان سعودی فرار کرده چرا که از کشته شدن خود توسط حزب‌الله بیم داشت؟ یا اینکه وی در عربستان سعودی تحت بازداشت خانگی قرار گرفته چرا که بسیار کم در روند جبهه‌گیری در برابر شریک دولتی خود حزب‌الله لبنان قدم می‌گذاشت.<br><br>&nbsp;<br><br>به‌هرحال میشل عون، رئیس جمهور لبنان اواخر هفته از عربستان درخواست کرد که در این باره شفاف‌سازی کند که چرا سعد حریری بعد از استعفای خود از عربستان به وطنش بازنگشت. اظهارات حریری و رفتارهای وی را تا زمانی که مسائل درباره وضعیت او باز نشود نمی‌توان واقعی ارزیابی کرد.<br><br>&nbsp;<br><br>حالا همچنین یک جنگ کلامی بین ریاض و رئیس حزب‌الله لبنان جریان دارد. نصرالله این انتقاد را به عربستان سعودی وارد می‌کند که به حزب‌الله اعلام جنگ کرده است. هنوز مشخص نیست که این شاخ و شانه کشیدن‌ها به کجا منتهی می‌شود. برای پادشاه عربستان سعودی دو گزینه وجود دارد؛ وی می‌تواند مشابه جنگ سوریه تلاش کند همچنین در لبنان یک جنگ نمایندگی به‌راه بیندازد، اما برای این منظور باید شریکی برای خود بیاید که از طرف عربستان عمل کند که تا به حال چنین نامزدی وجود ندارد.<br><br>&nbsp;<br><br>پادشاه عربستان سعودی همچنین می‌تواند تلاش کند که جبهه‌گیری‌ها در لبنان را بین المللی کند. برای این سناریو اسرائیل که حساب‌های باز زیادی با حزب‌الله دارد و رئیس جمهور آمریکا که سیاست ضدایرانی عربستان را حمایت می‌کند پیشنهاد داده می‌شود. البته این دو مهره در حال حاضر هر دو پشت صحنه قرار دارند.<br><br>&nbsp;<br><br>دی‌پرسه در ادامه نوشت: در پس این استراتژی تنش‌زایی عربستان سعودی یک دلسردی بزرگ نهفته است. عربستان سعودی تا به حال در این راستا که نفوذ ایران را در منطقه کاهش دهد شکست خورده است. در یمن نیز عربستان سعودی وارد یک جنگ نمایندگی با ایران شده که برای آل سعود هزینه زیادی داشته و از طرفی برای ایران کم‌هزینه بوده است. همچنین برای خاندان سلطنتی عربستان این امر میسر نشد که قطر را به‌دلیل مناسبات خود با ایران به زانو درآورد. در سوریه نیز پادشاهی عربستان تا به حال شکست خورده است. عربستان تا به حال نتوانسته بشار اسد در سوریه را از حکومت ساقط کرده و یک دولت طرفدار عربستان سعودی را در این کشور بر سر کار آورد.<br><br>&nbsp;<br><br>از آنجایی که عربستان سعودی از طرف ایران به‌شدت تحت فشار قرار دارد حالا گزینه فرار رو به جلو را در پیش می‌گیرد. از آنجایی که پادشاه عربستان سعودی نمی‌تواند از جنگ در یمن خارج شود و چون در بحران قطر گیر کرده است و چون در سوریه دیگر چیزی برای به دست آوردن ندارد و از آنجایی که در عراق نیز شکست خورده است حالا یک جبهه‌گیری جدید با لبنان را در دستور کار قرار می‌دهد. در عین حال هنوز مشخص نیست که عربستان سعودی چگونه در این مسیر به راه خود ادامه می‌دهد. <br> text/html 2017-11-14T05:56:24+01:00 www.imys.ir زهره رادیو اف تی پی هیچ برنامه‌ای برای بررسی تحریم‌های جدید علیه تهران نداریم http://www.imys.ir/post/2 هیچ برنامه‌ای برای بررسی تحریم‌های جدید علیه تهران نداریم<br>مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مسائل مختلفی از جمله توافق هسته‌ای ایران و استعفای نخست وزیر لبنان با خبرنگاران صحبت کرد.<br>موگرینی هیچ برنامه‌ای برای بررسی تحریم‌های جدید علیه تهران نداریم<br><br><br>&nbsp;«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن رد درخواست ایالات متحده برای افزایش فشارها علیه ایران، گفت این اتحادیه هیچ برنامه‌ای برای بررسی تحریم‌های جدید علیه تهران ندارد.<br><br>&nbsp;<br><br>به نوشته نشریه «وال‌استریت ژورنال» موگرینی با تاکید بر اینکه تحریم‌های جدیدی در دستور کار نیست، گفت: «ما نه امروز و نه هفته گذشته درباره تحریم‌های بیشتر از طرف اتحادیه اروپا علیه ایران، صحبت نکردیم.»<br><br>&nbsp;<br><br>وی با بیان اینکه برنامه موشکی بالستیک ایران در دایره مباحث توافق هسته‌ای نبوده، تاکید کرد این موضوع هرگز در گفت‌وگوهای مقامات اروپایی با آمریکایی در ماه‌های اخیر مطرح نشده است.<br><br>&nbsp;<br><br>دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» با اتخاذ رویکردی جدید و خصمانه‌تر علیه ایران، از کشورهای اروپایی خواسته با واشنگتن در اعمال هزینه بر برنامه موشکی ایران و حمایتش از گروه‌های مقاومت در منطقه، همراهی کنند.<br><br>&nbsp;<br><br>مقامات اروپایی نیز گفته‌اند در صورتی با آمریکا درباره چنین مسائلی همراهی می‌کنند که این کشور توافق هسته‌ای ایران را ترک نکند.<br><br>&nbsp;<br><br>مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از «سعد الحریری» نخست وزیر مستعفی لبنان خواست هرچه سریعتر به کشورش بازگردد و به عربستان درباره دخالت در امور داخلی بیروت هشدار داد.<br><br>&nbsp;<br><br>به نوشته خبرگزاری «رویترز» موگرینی گفت: «ما از تمام نیروهای سیاسی می‌خواهیم تا به لبنان تمرکز کنند و هرچه می‌توانند به شهروندان این کشور خدمت کنند.»<br><br>&nbsp;<br><br>وی در ادامه از الحریری خواست به لبنان بازگردد و همچنین تاکید کرد دولت وحدت ملی باید به دستاوردهای داخلی تمرکز کند.<br><br>&nbsp;